นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ลำดับ 4 จากซ้าย) และ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่(ลำดับ 5 จากขวา) ลงนามความร่วมมือโครงการ “การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจังหวัด” มุ่งนำงานวิจัยสนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้านการเกษตรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของจังหวัดแพร่นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพจังหวัดทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เมื่อเร็วๆนี้ ณห้องสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส จังหวัดแพร่